รายชื่อคนได้รับซิมประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
 
โรงเรียนในปริมณฑล
  ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
101 sukanya tipsaiyas ราชินีบูรณะ
102 กุลธิดา สว่างจิตร ราชินีบูรณะ
103 วันทนา ตั้งสมบูรณ์ ราชินีบูรณะ
104 วิชชุดา ธิวงค์ ราชินีบูรณะ
105 สิริอร รุจิภานนท์ ราชินีบูรณะ
106 ชนากานต์ แย้มหงษ์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
107 yuwadee ritnaka วัดเขียนเขต
108 ฐิติยาภรณ์ ฐิตญาณพงศ์ วัดทรงธรรม
109 สุนิษา เสระทอง วัดทรงธรรม
110 ณัฐกร บุญแช่มคง วัดธรรมจริยาภิรมย์
111 สุรัช เนียมเพ็ชร วัดธรรมจริยาภิรมย์
112 ธณาวุฒิ บุษบา วัดไร่ขิงวิทยา
113 นิศราภรณ์ นิยม วัดไร่ขิงวิทยา
114 อรวรรณ เกตุแก้ว วัดไร่ขิงวิทยา
115 rattana changthungyai วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
116 กัญญารัตน์ สารีพันธ์ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
117 ปาริฉัตร เชี่ยวชูกุล วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
118 มธุพร มูลทรงเกียรติ วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
119 สุทธิพงษ์ นิ่มนวล วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
120 หนึ่งฤทัย ฝัดค้า วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
121 นพดล เชี่ยวชูกุล วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
122 ประสิทธิ์ กลัดกลับ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
123 nattapol deesawat วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
124 เกศรินทร์ เสลาคุณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
125 พรชัย อยู่สงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
126 พูนทรัพย์ กระเช้าเพ็ชร์ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
127 วิธวัฒน์ จำปาหอม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
128 pagamat iamriang วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
129 นาย ธันวา จิตรีศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
130 นิลาวรรณ คชาชื่น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
131 ปัทมา สุขเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
132 ปาริฉัตร จูพลาย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
133 สุวิมล ทองวีระ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
134 lalita choknitikavin วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
135 นิภาพร บุญแช่มคง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
136 บุษรินทร์ สุขราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
137 วรางคณา วัชรเสถียร ศรีบุณยานนท์
138 อนุพงษ์ ครุฑน้อย ศรีวิชัยวิทยา
139 amormrat ditjumnien ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
140 apinya bonkham ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
141 natcha wannawisit ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
142 natthanee ngounphienphark ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
143 suthikan woothianusorn ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
144 ดลยา คำกาหลง ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
145 ดวงใจ แซ่หลี ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
146 นันทพร สุวรรณโมลี ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
147 ประทุม ทิพย์เนตร ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
148 พลอยไพลิน มีภูคลั่ง ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
149 ภัทรพรรณ เอี่ยมสมบูรณ์ ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
150 รัฐพล สวามิภักดิ์ ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
151 สิริขวัญ สมปัญญา ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
152 อภิชญา ดาวรัตน์ ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
153 จุฑารัตน์ อึ้ง สตรีนนทบุรี
154 กรกมล ก๋งมีประเสริฐ สตรีสมุทรปราการ
155 อรวรรณ จิตรักธรรม สตรีสมุทรปราการ
156 arinlada taweechoketiwawan สมุทรปราการ
157 ยศวดี วงศ์ศิริ สมุทรปราการ
158 อริสา แย้มกลัด สมุทรปราการ
159 ทวีศักดิ์ คงกลิ่น สมุทรพิทยาคม
160 กชรัตน์ รัตนเสรี สมุทรสาครบูรณะ
161 กรรณิการ์ ธรรมสังวาลย์ สมุทรสาครบูรณะ
162 วราลักษ์ ธนูรัตน์ สมุทรสาครบูรณะ
163 ศศิธร บัวงาม สมุทรสาครบูรณะ
164 สุกัญญา นับสิบ สมุทรสาครบูรณะ
165 อณิชกมล สุขนิตย์ สมุทรสาครบูรณะ
166 อภิชาติ ตระกูลอินทร์ สมุทรสาครบูรณะ
167 เจนจิรา อักษรประดิษฐ์ สมุทรสาครวิทยาลัย
168 ณัฐธิวรรณ แซ่เล้า สมุทรสาครวิทยาลัย
169 นพรัตน์ ศรีษะเกษ สมุทรสาครวิทยาลัย
170 นวภรณ์ สังข์เปรม สมุทรสาครวิทยาลัย
171 น้ำฝน เอี่ยมองค์ สมุทรสาครวิทยาลัย
172 นิชาภา เย็นท่าข้าม สมุทรสาครวิทยาลัย
173 นิธิวรรธน์ คูเจริญไพศาล สมุทรสาครวิทยาลัย
174 ประดิพัฒน์ พิสิฐนฤดม สมุทรสาครวิทยาลัย
175 ยศพล สุดดี สมุทรสาครวิทยาลัย
176 วนัชพร คงหา สมุทรสาครวิทยาลัย
177 ศินีนาต บำรุงภักดี สมุทรสาครวิทยาลัย
178 อาภาภรณ์ จิระกูลวัฒน์ สมุทรสาครวิทยาลัย
179 เอกสิทธิ์ ทรงศรีจันทร์ สมุทรสาครวิทยาลัย
180 จตุรพร พิมพ์วิชัย สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
181 ชีวพรรณ กลึงมั่น สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
182 ธณิศร ม่วงพันธุ์ สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
183 ศิริรัตน์ กำลังแพทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
184 สฤณชนก ไผทฉันท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
185 แสงทิพย์ ศรีสุขขี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
186 boontarika tawongklang สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
187 จิณห์วรา เจ๊ะเล็ม สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
188 ธนัชชา ขยันงาน สาธิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
189 ธนาเศรษฐ์ พัชรพสิษฐ์ สาธิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
190 ชวิญญา ตระกูลสุนทร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
191 นนท์ เย็นบำรุง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
192 เมริกา เต่าทอง สารสาสน์วิเทศศึกษา
193 ณฐพศ ปัทมสนธิ สิรินธรราชวิทยาลัย
194 มัณฑนา ผลิเจริญผล สิรินธรราชวิทยาลัย
195 สุดารัตน์ สังเวียนวงศ์ สุโขทัยธรรมาธิราช
196 กุลสตรี พริ้งพัฒนพงษ์ เสริมสิทธิ์วิทยา
197 ปัญชิกา ลิ้มรักษา เสริมสิทธิ์วิทยา
198 ณัฏฐา เกตุอ่วม หนองเสือวิทยาคม
199 น.ส.สมลวรรณ จันทร หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
200 sivaporn suksomburana หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
201 กานดา กำธรวรรินทร์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
202 ชานา กุหลาบ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
203 มิลตรา เกิดสังข์ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
204 วีรเดช ฐิติพงษ์บัญชา หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
205 ณัฐชา จันทร์คุณ อัมพรไพศาล
206 wirachinan pissawong อีสเทร์นเอเชีย

 

 
  ย้อนกลับ|หน้าต่อไป